Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (1)  |  Przetargi unieważnione (1)

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy Sali Widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w Policach” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury w Policach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 529754-N-2018
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 27 marca 2018  14:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy Sali Widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w Policach” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Jednakże postanowienie to nie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, które nakazuje stosowanie oprócz ceny innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; aspekty innowacyjne, organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji (vide art. 91 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Kryterium ceny może stanowić jedynie 60% wartości oceny oferty (art. 91 ust. 2A ustawy – Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie.  
Ogłoszenie o przetargu: 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy Sali Widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w Policach” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego. 
  
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie internetowej: www.mokpolice.pl, bip.mokpolice.pl, www.bip.police.pl 
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy Sali Widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w Policach” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych 
 4. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  Z postępowania wyklucza się  wykonawców , którzy spełniają przesłanki zawarte w art.24  Ustawy PZP.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
  a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w szczegółowości niezbędnej do przeprowadzenia na jej podstawie prac budowlanych, dla budynku użyteczności publicznej (pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2015.1422), o wartości kosztorysowej robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie każdej z wykazanych dokumentacji co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, w tym przynajmniej jedną usługę obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej obejmującą salę widowiskową dla co najmniej 300 osób. 
 5. Podstawy wykluczenia określa art.24 ustawy PZP 
 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  a.  Wykonawca  przystępując do udziału w postępowaniu składa ofertę wraz z wymaganymi  przez Zamawiającego  oświadczeniami  oraz  dokumentami   potwierdzającymi  spełnianie   warunków udziału w postępowaniu; 
  b.   ocena  spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się  będzie poprzez  sprawdzenie    kompletności,   poprawności  oraz  aktualności  złożonych   oświadczeń  i dokumentów – metoda spełnia / nie spełnia. 
 7. Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia 
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 9. Oferty  należy   składać  w  sekretariacie   Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, 72-010  Police,  ul. Siedlecka 1a  (pokój  nr 104) do dnia 27.03.2018 r. do godz. 14:00. 
 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2018 r. o godz. 14:30 w sali nr 5 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka 1a. 
 11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 13.03.2018r.
Do pobrania:
Unieważnienie przetargu (84kB) pdf
SIWZ sala widowiskowa 2018 (237kB) pdf
Zał. 1 do SIWZ Sala widowiskowa (105kB) pdf
Zał. 2 do SIWZ Sala widowiskowa (109kB) pdf
Zał. 3 do SIWZ Sala widowiskowa (82kB) pdf
Zał. 4 do SIWZ Sala widowiskowa (121kB) pdf
Zał. 5 inwentaryzacja MOK (8192kB) pdf
Zał. 6 do SIWZ Opis funkcjonalno-użytkowy systemu nagłośnienia (137kB) pdf
Zał. 7 projekt funkcjonalno-użytkowy technologia sceny (86kB) pdf
Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 21.03.2018 (120kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Kęsy (13 marca 2018, 12:32:31)

Ostatnia zmiana: Maciej Kęsy (27 marca 2018, 11:56:50)
Zmieniono: poprawa uniewżnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2035