Uchwała nr XXVIII/205/2013Rady Miejskiej w Policachz dnia 29 stycznia 2013w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w PolicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Uchwała nr XXVIII/205/2013
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 stycznia 2013


w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Policach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406)


UCHWAŁA Nr XXVIII/205/2013
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 stycznia 2013 r.
                       
 
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Policach.
 
 
 
            Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                   o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Policach statut, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc:
1)    uchwała Nr XXVII/189/00 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Policach,
2)    uchwała Nr XXXVIII/280/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca            2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Policach.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady
 
                                                                                                      Witold Król
Uzasadnienie
 
 
            Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury                 w Policach przedstawia Burmistrz Polic.
            Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadziła regulacje, które spowodowały konieczność dokonania zmian w statucie instytucji kultury. Zmiany te polegają m.in. na:
- wykreśleniu ze statutu regulacji w zakresie wymagań kwalifikacyjnych odnoszących się do dyrektora i pracowników zatrudnianych w instytucjach kultury,
- zmianie zapisów dotyczących gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
            Projekt uchwały przewiduje także wprowadzenie zmian polegających m.in. na:
- wykreśleniu ze statutu kina, jako odrębnego działu oraz Filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Przęsocinie, której budynek planuje się przekazać do dyspozycji Rady Sołeckiej w Przęsocinie,
- wprowadzeniu do struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Policach oraz Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu,
- doprecyzowaniu siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury, poprzez wskazanie dokładnego adresu, zamiast miasta Police,
- zmianie siedziby Filii Miejskiego Ośrodka w Trzebieży z ul. Portowej 12 na ul. WOP 19 A,
- wprowadzeniu możliwości działania przy Miejskim Ośrodku Kultury Rady Programowej, jako organu doradczego.
            Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
 
Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Oświaty i Kultury
 
 
 
 
Załącznik
                                                                                                         do uchwały Nr XXVIII/205/2013
                                                                                                          Rady Miejskiej w Policach
                                                                                                          z dnia 29 stycznia 2013 r.
 
STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 W POLICACH
 
ROZDZIAŁ I  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach prowadzi działalność na podstawie:
1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2)  ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
3)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
4)  niniejszego statutu.
§ 2
 
1.  Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury mieści się w Policach przy ul. Siedleckiej 1a.
2.  W skład struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury wchodzi:
1)    główna siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a,
2)    Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Trzebieży, ul. WOP 19 A,
3)    Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Policach, pl. B. Chrobrego 2,
4)    Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
3.  W głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 funkcjonują następujące działy:
1)    dział amatorskiego ruchu artystycznego,
2)    dział organizacji imprez,
3)    galeria historyczna,
4)    galeria OBOK.
4.  Miejski Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Police.
 
 § 3
 
1.  Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez Organizatora, którym jest Gmina Police.
2.  Miejski Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Police pod nr 2.
3.  Miejski Ośrodek Kultury używa pieczęci o treści:
                                                          
 
 
Miejski Ośrodek Kultury
                                                           ul. Siedlecka 1a
                                                           72-010 Police
 
ROZDZIAŁ II
 
 ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 
§ 4
 
Zadaniem Miejskiego Ośrodka Kultury jest wszechstronne działanie w zakresie kultury i edukacji, mające na celu szeroko rozumianą edukację oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców Gminy Police.
 
§ 5
 
1.  Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy:
 
1)    rozpoznawanie i rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych   społeczeństwa,
2)    przygotowanie mieszkańców do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
3)    kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym,
4)    rozwijanie zainteresowań umysłowych, artystycznych i edukacyjnych poprzez umożliwianie mieszkańcom uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego i edukacji przyrodniczej,
5)    upowszechnianie wartościowych dóbr kultury regionalnej, ogólnopolskiej                   i światowej,
6)    organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych,
7)    współdziałanie z amatorskim i zawodowym ruchem kulturalnym,
8)    prowadzenie dokumentacji o działalności kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
2.  Miejski Ośrodek Kultury może realizować dodatkowe zadania poprzez:
 
1)    prowadzenie edukacji ekologicznej,
2)    prowadzenie kursów komputerowych, nauki języków obcych,
3)    organizowanie warsztatów rękodzieła,
4)    organizowanie różnorodnych szkoleń tematycznych, spotkań, targów, kongresów, seminariów i konferencji,
5)    organizowanie konkursów, wystaw i festiwali,
6)    prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej,
7)    prowadzenie sprzedaży komisowej, antykwarycznej dzieł sztuki i artykułów związanych z kulturą,
8)    organizowanie imprez turystycznych,
9)    realizowanie imprez zleconych, wynajmowanie i użyczanie pomieszczeń dla instytucji, organizacji społecznych i politycznych oraz osób prywatnych ,
10) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą.
 
 
3.    Dla właściwego realizowania swoich zadań statutowych Miejski Ośrodek Kultury może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
 
§ 6
 
1.  Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.
2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Polic.
3.  Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Polic.
 
§ 7
 
1.  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury wykonuje czynności z zakresu prawa pracy                w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
2.  W miarę potrzeb Dyrektor może zatrudniać specjalistów z określonych dziedzin  artystycznych i edukacyjnych, związanych z bezpośrednią  działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
§ 8
 
1.  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury ustala wynagrodzenie pracowników Ośrodka na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
2.  Średnią wysokość środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników w danym roku kalendarzowym, w ramach przyznanej dotacji, określa Burmistrz Polic.
 
§ 9
 
Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarządzenia przez Dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Polic.
 
§ 10
 
1.  Przy Miejskim Ośrodku Kultury może działać Rada Programowa, jako organ doradczy.
2.  Radę Programową powołuje i odwołuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
3.  Rada Programowa działa w oparciu o regulamin przez nią uchwalony.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
GOSPODARKA FINANSOWA
 
§ 11
 
Miejski Ośrodek Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
 
§ 12
 
Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 
§ 13
 
Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury są w szczególności:
1)    dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Police,
2)    dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury        i ochrony dziedzictwa narodowego,
3)    środki z działalności statutowej, w tym opłaty za zajęcia, bilety wstępu, środki pozyskiwane ze współorganizacji imprez, 
4)    środki ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
5)    środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
6)    środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,
7)    odszkodowania,
8)    darowizny.
§ 14
 
 
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury zatwierdza Burmistrz Polic.
 
§ 15
 
 
Do składania w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu, wymagane jest współdziałanie Dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
 
§ 16
 
1.  Miejski Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
2.  Środki uzyskane z tej działalności przeznaczone są na zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
§ 17
 
Miejski Ośrodek Kultury tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
 
 
ROZDZIAŁ V
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 18
 
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Maciej Kęsy (1 września 2017, 12:43:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1429