Przetargi unieważnione z 2018 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (1)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy Sali Widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w Policach” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury w Policach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 529754-N-2018
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 27 marca 2018  14:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy Sali Widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w Policach” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Jednakże postanowienie to nie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, które nakazuje stosowanie oprócz ceny innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; aspekty innowacyjne, organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji (vide art. 91 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Kryterium ceny może stanowić jedynie 60% wartości oceny oferty (art. 91 ust. 2A ustawy – Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)