Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Robert Landowski, Police 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na ww. stanowisko wybrano do zatrudnienia Pana Roberta Landowskiego zamieszkałego w Policach. Kandydat w wystarczającym stopniu spełnia wymagania określone dla proponowanego stanowiska pracy.


Wytworzył: Maciej Dzioba (1 sierpnia 2019)
Wprowadził: Maciej Dzioba (18 czerwca 2020, 14:24:38)stanowisko:

Kierownik Filii MOK w Trzebieży

miejsce pracy: Filia MOK w Trzebieży, ul. Wkrzańska 19a
termin składania dokumentów: 17 maja 2019  15:00
Miejski Ośrodek Kultury w Policach ogłasza konkurs
na stanowisko  Kierownika Filii MOK w Trzebieży 
Wymagania:
 1. zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, kultura osobista. 
 2. umiejętność kierowania pracą zespołu oraz samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji
 3. umiejętność rozwiązywania konfliktów
 4. preferowane wykształcenie wyższe artystyczne lub pedagogiczne
 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika
 6. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych 
 7. mobilność 

Warunki zatrudnienia: 
Umowa o pracę na 0,75 etatu / praca również w weekendy/
Miejsce pracy: filia MOK w Trzebieży ul. Wkrzańska 19a


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. pisemna „Koncepcja funkcjonowania Filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Trzebieży„ 
 2. list motywacyjny - uzasadnienie przystąpienia do konkursu, 
 3. życiorys  z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje kandydata, 
 5. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a, z dopiskiem: „Konkurs na kierownika Filii  MOK  Trzebieży”    do  dnia  17 maja 2019 r.  do godziny 15.00 
Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań, jak również te, które wpłyną  do MOK po terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się możliwość przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych  z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane, kandydatom.
Informacja o warunkach naboru będzie umieszczona na: stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Konkurs na kierownika filii - informacja i zgoda (107kB) word

metryczka


Wytworzył: Maciej Kęsy (8 kwietnia 2019)
Opublikował: Maciej Kęsy (8 kwietnia 2019, 13:00:06)

Ostatnia zmiana: Maciej Dzioba (18 czerwca 2020, 14:24:38)
Zmieniono: Dodanie Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1121